Cyprian Kuna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy

ul. Tadeusza Rejtana 3
85-032 Bydgoszcz

Tel.: 662-113-727
Tel.:/Fax.:  784-031-555

e-mail:  bydgoszcz.kuna@komornik.pl

Godziny urzędowania kancelarii:
08:00-15:30 - Pn, Śr, Czw, Pt
             08:00-16:00 - Wtorki
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 10:00-16:00

Rachunek bankowy kancelarii:
Bank BGŻ BNP PARIBAS
34 1600 1462 1814 0508 2000 0001

NIP:  5542639333   REGON:  369636232

ZADANIA KOMORNIKA SĄDOWEGO

Zgodnie z art. 2 ust. 3 uoksie: Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności

3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora

Narzędzia kancelarii

Kancelaria korzysta z najnowszych systemów teleinformatyczny oraz stale aktualizowanego i ulepszanego oprogramowania. Zgodnie z treścią art. 761 kpc komornik może zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Prawo wyboru komornika

Kancelaria prowadzi postępowania egzekucyjne na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątek stanowią sprawy z nieruchomości poza właściwością miejscową komornika oraz sprawy, w których przepisy o nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania poza właściwością miejscową komornika, wierzyciel zobowiązany jest załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania oświadczenie zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Obwieszczenia

o licytacjach

Ruchomości

Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI - KMS 8/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Cyprian Kuna podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2018 o godz. 18:00 pod adresem: Magazyn nr 11, ul. Smoleńska 60, 85-833 Bydgoszcz, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości, mebli oraz sprzętu AGD.

SZCZEGÓŁY LICYTACJI

 

Wniosek egzekucyjny

Wniosek o wszczęcie postępowania należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami wskazując jak najwięcej informacji o dłużniku w przedmiocie jego majątku, adresów zamieszkania bądź prowadzenia działalności gospodarczej. Do wniosku należy załączyć oryginał tytułu wykonawczego. Wniosek musi zostać czytelnie podpisany. Jeżeli wniosek składa pełnomocnik, do wniosku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

 

Formularz kontaktowy

Tel.: 662-113-727
Tel.:/Fax.:  784-031-555
e-mail:  bydgoszcz.kuna@komornik.pl

RODO

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Cyprian Kuna, ul. Tadeusza Rejtana 3, 85-032 Bydgoszcz (dalej „Kancelaria”). Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych: e-mail: bydgoszcz.kuna@komornik.pl tel.: 662-113-727 adres: ul. Tadeusza Rejtana 3, 85-032 Bydgoszcz Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając w drodze e-mail bydgoszcz.kuna@komornik.pl telefonicznie 662-113-727 lub pisemnie na adres Rejtana 3, 85-032 Bydgoszcz. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

TOP