Cyprian Kuna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA KANCELARII

Kancelaria wznowiła obsługę bezpośrednią interesantów, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Należy zachować szczególną ostrożność oraz zapoznać się z poniższymi zasadami:

ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
1. W kancelarii mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, nie wykazujące żadnych objawów chorobowych (np. kaszel, gorączka, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie), które nie są objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
2. Każda osoba ma obowiązek poddać się badaniu temperatury ciała przy pomocy bezdotykowego termometru.
3. Obowiązuje nakaz zakrywania ust oraz nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy.
4. Każda osoba wchodząca do kancelarii ma obowiązek zdezynfekować ręce udostępnionym płynem.
5. Należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów od innych osób.
6. W kancelarii może przebywać maksymalnie jedne osoba.

W związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 zalecamy korzystanie z obsługi telefonicznej i elektronicznej. Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii.

Komornik Sądowy informuje, że wszelkie indywidualne ustalenia dotyczące uzgodnionych harmonogramów spłat do kancelarii komornika pozostają ważne i wszelkie wpłaty powinny być dokonywane w terminie. W przypadku jakichkolwiek uchybień co do ustalonej kwoty spłaty lub ustalonego terminu spłaty, bez ważnego i uzasadnionego powodu, w sprawie będą wyciągane negatywne konsekwencje i podejmowane dalsze czynności egzekucyjne.

Kancelaria Komornicza nr XVIII w Bydgoszczy

ul. Tadeusza Rejtana 3
85-032 Bydgoszcz

Tel.: 662-113-727
WhatsApp, Viber, Messanger

e-mail:  bydgoszcz.kuna@komornik.pl

Godziny urzędowania kancelarii:
08:00-15:30 - Pn, Śr, Czw, Pt
             08:00-16:00 - Wtorki

Komornik przyjmuje w wtorki w godzinach od 10:00 do 16:00

Rachunek bankowy kancelarii:
Bank BNP Paribas Bank Polska S.A
34 1600 1462 1814 0508 2000 0001

NIP:  5542639333   REGON:  369636232

EPU eSąd - ID Komornika: 2609    ePUAP: KS_Cyprian_Kuna

W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 ROKU
NIE PRZYJMUJEMY SPRAW Z WYBORU WIERZYCIELA

ZADANIA KOMORNIKA SĄDOWEGOod 01.01.2019 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 kk: Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności

3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza

4) sporządzanie protokół stanu faktycznego, urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty

Narzędzia kancelarii

Kancelaria korzysta z najnowszych systemów teleinformatyczny oraz stale aktualizowanego i ulepszanego oprogramowania. Zgodnie z treścią art. 761 kpc komornik może zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

SPRAWY Z REWIRU

Kancelaria w drugim półroczu 2020 roku działa w swoim rewirze.

Prowadzimy postępowania zgodnie z właściwością miejscową Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (chyba, że ustawa stanowi inaczej, np. sprawy alimentacyjne).

Nasz rewir obejmuje:

miasto Bydgoszcz,

gminy:
Białe Błota
Dąbrowa Chełmińska
Dobrcz
Koronowo
Nowa Wieś Wielka
Osielsko
Solec Kujawski.

Nie prowadzimy postępowań z wyboru wierzyciela.

Obwieszczenia

o licytacjach

Ruchomości

Nieruchomości

Wniosek egzekucyjny

Wniosek o wszczęcie postępowania należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami wskazując jak najwięcej informacji o dłużniku w przedmiocie jego majątku, adresów zamieszkania bądź prowadzenia działalności gospodarczej. Do wniosku należy załączyć oryginał tytułu wykonawczego. Wniosek musi zostać czytelnie podpisany. Jeżeli wniosek składa pełnomocnik, do wniosku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

 

Formularz kontaktowy

Tel.: 662-113-727
e-mail:  bydgoszcz.kuna@komornik.pl

RODO

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Cyprian Kuna, ul. Tadeusza Rejtana 3, 85-032 Bydgoszcz (dalej „Kancelaria”). Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych: e-mail: bydgoszcz.kuna@komornik.pl tel.: 662-113-727 adres: ul. Tadeusza Rejtana 3, 85-032 Bydgoszcz Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając w drodze e-mail bydgoszcz.kuna@komornik.pl telefonicznie 662-113-727 lub pisemnie na adres Rejtana 3, 85-032 Bydgoszcz. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

TOP